Jesteś tutaj: Start / Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Terapeuta szkolny: mgr Anna Stacewicz

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zkk)

To  jedna z form zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej o charakterze terapeutycznym, prowadzonych przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

Cel zajęć korekcyjno kompensacyjnych

Nadrzędnym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, analizatorów, kompensacja braków, usprawnianie pamięci ,logicznego myślenia, koncentracji uwagi , spostrzegawczości, doskonalenie kompetencji szkolnych w różnych obszarach. Powyższe działania są ukierunkowane na uzyskiwanie dobrych wyników w nauce, a tym samym odnoszenie przez uczniów sukcesów.

Organizacja zajęć

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się  na różnych szczeblach edukacji. Uczniowie kwalifikowani są na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ich omawianą formą zajęć lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, szkolnego specjalisty, rodzica/opiekuna prawnego. Udział jest dobrowolny - rodzic musi wyrazić zgodę na  uczestnictwo dziecka, nie ponosząc żadnych kosztów. Zajęcia odbywają się w małych grupach - maksymalnie do 5 osób i trwają 45 minut. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 45 minut. Za każdym razem odnotowywana jest obecność. Monitorowane są półroczne postępy uczniów.

Warunki powodzenia terapii

  1. Zasada stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, która uwzględnia złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka.
  2. Zasada korekcji zaburzeń - ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.
  3. Zasada kompensacji zaburzeń - to przeplatanie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych, w celu kompensacji braków.
  4. Zasada systematyczności.
  5. Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego - zajęcia terapeutyczne powinny przeplatać się z dydaktycznymi.