Rzecznik Praw Ucznia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 16 w Jaworznie pełni nauczyciel zajęć komputerowych i technicznych mgr Damian Adamek.

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania.

Jego podstawowym zadaniem jest stanie na straży przestrzegania praw uczniów i reprezentowaniu ich interesów przed radą pedagogiczną czy dyrekcją szkoły, informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia oraz podejmowanie interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju i poszanowania ich godności. Stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i innych przepisach prawa, a w szczególności:

 • prawa do rzetelnej informacji,
 • prawa do bezpiecznej nauki,
 • prawa do życia bez przemocy i poniżania,
 • prawa do wypowiedzi,
 • prawa do stowarzyszenia,
 • prawa do swobody myśli, sumienia, religii.

 

W jakich sytuacjach należy zwrócić się Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników może zgłosić się do Rzecznika.

Wszystkie działania podejmuje się w najlepiej rozumianym interesie każdego ucznia.

Rzecznik zobowiązany jest do udostępnienia zainteresowanym wszelkich szkolnych regulaminów, informowania o prawach ucznia i obywatela. Uczeń może wystąpić do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych.

Rzecznik może wystąpić nie tylko w interesie indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu - grupy uczniów, nawet całej klasy.

Uczeń zawsze może być pewien dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia - z całą pewnością nie podejmie on żadnych działań bez zgody ucznia lub jego rodziców.

 

W jaki sposób rozwiązuje się sytuacje konfliktowe?

Sytuacje konfliktowe są rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcje mediacyjną między stronami w konflikcie.

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polską dn. 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527),
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 18 lutego 1991r. Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).

 

Ważne telefony:

 • 234 72 12 - policyjny telefon zaufania
 • 233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci / Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
 • 0 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny
 • 0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny

 

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

Prawa Ucznia

Konwencja o Prawach Dziecka

Artykuły

Przejdź do - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - 20.11.2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - 20.11.2019

22 listopada 2019

20 listopada 2019 minęła 30 rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych - Konwencji o prawach dziecka. Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

Uczniowie klas 4 wykonali grafiki komputerowe ilustrujące prawa dziecka.

Przejdź do - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2017

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2017

22 listopada 2017

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac komputerowych uczniów.

Przejdź do - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2016

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2016

23 listopada 2016

W tym roku po raz trzeci obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali prace graficzne na ten temat.

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2016
Przejdź do - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2015

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2015

23 listopada 2015

W dniu 20 listopada 2015 obchodzony był Dzień Praw Dziecka.

Z tej okazji uczniowie klas 4 przygotowali komputerowe prace graficzne, a uczniowie klas 5 i 6 prezentacje multimedialne na temat praw ucznia i dziecka.

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 20.11.2015