Statut i procedury szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą publiczną, która działa na rzecz ucznia, jego rodziny i najbliższego środowiska.

  • Kształcimy postawy: jak "być nie tylko z drugimi, ale dla drugich", eksponując miłość, szacunek, prawdę, dobro, patriotyzm, odpowiedzialność, bezinteresowność.
  • Wyposażamy ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą edukację.
  • Pomagamy wszystkim uczniom w pełnym rozwoju predyspozycji i talentów.
  • Zapewniamy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne pozwalające naszym uczniom promować zdrowy styl życia, kształtować wrażliwość, a w zjednoczonej Europie zachować tożsamość narodową i regionalną.

 

Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą propagującą humanistyczny system wartości. Proponujemy nowoczesne metody nauczania, dostosowane do potrzeb współczesnego świata. Zapewniamy wysoki poziom przekazywanej wiedzy, opiekę wykwalifikowanej kadry, dostęp do najnowszych zdobyczy techniki, ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz naukę języków obcych od klasy pierwszej.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń jest doceniany i otoczony wszechstronną opieką. W tym celu współpracujemy także z instytucjamiwspomagającymi pracę szkoły. Troszczymy się o bezpieczeństwo wychowanków oraz chronimy ich przed niebezpieczeństwami współczesności.

Rozwijamy zainteresowania, zdolności i talenty. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia dobra własnego z dobrem innych. Motywujemy do dalszej edukacji. Pomagamy uczniom zrozumieć świat, ludzi i siebie, uczymy poszanowania tradycji. Przygotowujemy do pełnienia różnnordnych ról społecznych i życia w zjednoczonej Europie.

Nasze działania zyskują akceptację i wsparcie rodziców oraz są pozytywnie postrzegane w środowisku. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnorodnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. Są dobrymi, mądrymi i szczęśliwymi ludźmi. Jesteśmy z nich dumni.