Cztery pory roku w ortografii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Termin projektu: od 15 września 2017 r. do 15 czerwca 2018 r.

Organizatorzy projektu: Agata Biedroń, Iwona Kalinkiewicz, Grażyna Sionkowska

Uczestnicy projektu: uczniowie klas 4

Cel projektu: rozbudzenie zainteresowania ortografią i rozwinięcie zdolności uczniów w tym zakresie.

Cele ogólne:

 • kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortograficznych,
 • wdrażanie do systematyczności oraz samokontroli,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno literatury,
 • kształtowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • doskonali umiejętność poprawnej pisowni pod względem ortograficznym i gramatycznym,
 • poznaje nowe słownictwo,
 • poprzez zabawę i naukę poznaje i utrwala zasady i reguły ortograficzne,
 • wyrabia nawyk samokontroli i samodzielności,
 • doskonali pisanie z pamięci i ze słuchu,
 • dba o estetykę i poprawność graficzną pisma,
 • ćwiczy umiejętności opowiadania przeczytanego tekstu,
 • doskonali pamięć poprzez naukę wierszy i rymowanek,
 • nabywa umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
 • doskonali pamięć wzrokową i słuchową oraz spostrzegawczość ortograficzną,
 • rozwija umiejętność głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
 • doskonali myślenie logiczne oraz przyczynowo- skutkowe,
 • wyrabia nawyk korzystania ze słowniczka ortograficznego,
 • rozwija swoją wyobraźnię,
 • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazanych informacji,
 • potrafi pracować w grupie.

 

Sposób realizacji

Metody: W pracy z uczniami stosowane będą metody aktywizujące zajęcia ortograficzne zajęcia czytelnicze

 • gry planszowe,
 • gry dydaktyczne,
 • gry zadaniowe,
 • burza mózgów,
 • karciane gry ortograficzne,
 • trening ortograficzny,
 • metoda ćwiczeń ortograficznych redakcyjnych,
 • zgaduj- zgadula,
 • lizaki ortograficzne,
 • ortograficzne koło,
 • ortograficzne kalambury,
 • dyktanda,
 • konkursy,  np. "Mistrz ortografii w klasach czwartych".

Efekty pracy np. kąciki orograficzne, ortogramy,  zaprezentowane będą w Dniu Projektu.

 

Treści ogólne realizowane  podczas realizowania projektu:

 1. Nie taki słownik straszny ...- zapoznanie z zawartością słownika ortograficznego.
 2. Nauka i ćwiczenie zasad pisowni wyrazów z "ó" wymiennym i niewymiennym.
 3. Nauka i ćwiczenia zasad pisowni wyrazów z "u" .
 4. Pisownia i ćwiczenie wyrazów z "h". i "ch".
 5. Pisownia i ćwiczenie wyrazów z "ż" i "rz".
 6. Pisownia wyrazów wielką literą w nazwach geograficznych, tytułów.

 

Oczekiwane efekty

W wyniku realizacji projektu  oczekujemy  następujących efektów:

Uczeń:

 • zna i potrafi zastosować zasady ortograficzne,
 • zna wyjątki od reguł ortograficznych,
 • potrafi uzasadnić pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi,
 • poszerzył zakres słownictwa,
 • potrafi korzystać ze słownika ortograficznego,
 • korzysta z różnych źródeł informacji,
 • przejawia umiejętności spostrzegania, logicznego myślenia i koncentracji,
 • systematycznie prowadzi słowniczek ortograficzny w wybranej przez siebie formie,
 • poprawnie rozwiązuje krzyżówki, rebusy, łamigłówki, zagadki ortograficzne,
 • mówi z pamięci krótkie wierszyki ortograficzne,
 • czyta głośno, cicho ze zrozumieniem,
 • zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne, na ortogramy,
 • formułuje proste pisma użytkowe takie jak ogłoszenie, zaproszenie, list, życzenia zgodnie z regułami ortograficznymi,
 • wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne do nauki,
 • samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia,
 • umie pracować w grupie,
 • chętnie podejmuje się zadań i pokonuje trudności,
 • ma bogatą wyobraźnie twórczą,
 • chętnie bierze udział w konkursach ortograficznych i czytelniczych,
 • jest samokrytyczny i wierzy we własne siły,
 • wykorzystuje swoje mocne strony i doskonali słabe,
 • stosuje zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych,
 • rozwija swoje zainteresowania ortografią i czytaniem,
 • umie pisać z pamięci i ze słuchu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii

 • Powiększ zdjęcie Cztery pory roku w ortografii

  Cztery pory roku w ortografii